Sa kanyang mensahe kaugnay ng pagdiriwang ng ika-33 anibersaryo ng People Power Revolution, ipinaalala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino kung papaano naibalik ng naturang pangyayari sa ating kasaysayan ang kapangyarihang maitakda ang ating kinabukasan sa pamamagitan ng karapatang bumoto at pumili tuwing halalan ng ating mga pinuno.

Mga pinuno na tagakatawan ng ating mga adhikain bilang mamamayan na pinag-isa ng ating mga hangarin para sa bansa. Sa pamamagitan nito, naisasakatuparan ang ating mga ninanais na batas at panuntunan para sa ikabubuti ng lahat.

Isa sa mga pinakahuling panukalang nilagdaan ng Pangulo ay ang RA 11201 na naglikha sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na nagpapasailalim sa iisang bubong sa lahat ng ahensyang may kinalaman sa pabahay.

Kabilang dito ang Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) at ang Housing and Land Use Regulatory Board (HLURB) – na ngayon ay kikilalanin na bilang Human Settlements Adjudication Commission (HSAC). Nilikha din sa ilalim ng naturang departamento ang National Human Settlements Board (NHSB) na kabibilangan ng iba’t-ibang tagapangasiwa ng ahensya ng pamahalaan.Ang mga korporasyon ng gobyerno sa industriya ng pabahay sa bansa ay nakakabit din sa ilalim ng DHSUD, kabilang na ang National Housing Authority (NHA), ang National Home Mortgage Finance Corporation (NHMFC), ang Home Development Mutual Fund (HDMF), at ang Social Housing Finance Corporation (SHFC).

Hindi rin kinaligtaan ng mga nagbalangkas nitong bagong batas ang inaasam nating pagpapabilis sa mga transaksyon sa mga ahensya ng pabahay. Itinatadhana nito ang paglikha ng mga Housing One-Stop Processing Center (HOPC) sa bawat rehiyon.

Sa pamamagitan nito, isinasakatuparan ng batas ang adhikain ng Pangulo hinggil sa pagpapadali at pagpapaginhawa ng mga kailangang pagdaanan tuwing makikitungo ang tao sa kanyang gobyerno. Malaki ang kaugnayan dito ng Ease of Doing Business Law na nauna nang naisabatas ng administrasyon at, kaakibat ng pinaiksing mga hakbang at proseso, magkakasama na sa iisang tanggapan ang mga pangrehiyong opisina ng mga ahensya sa pabahay.

Kasama ang sangay ehekutibo na akin na ngayong kinabibilangan, isang patunay lamang ito sa katapatan sa diwa ng EDSA ng aking mga dating kasamahan sa dalawang kapulungan ng Kongreso.

Sa ating pagbabalik-tanaw sa EDSA, nawa’y kakitaan natin ng kabuluhan ang mga hakbang ng kasalukuyang pangasiwaan tungo sa pagsasabuhay ng mga pambansang adhikaing nagbunsod sa mahahalagang pangyayari sa ating kasaysayan kagaya nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>